Allmänt

Vad ingår i månadsavgiften till föreningen?

I månadsavgiften ingår boende, vatten, bredband (Internetuppkoppling), bostadsrättstillägg samt tillgång till tvättstuga.

Inventarier som tillhör bostaden

Till varje bostad tillhör följande inventarier som lämnas till nästa bostadsrättshavare vid en försäljning:

  • Tre (3) dörrnycklar, tillsammans med eventuella extranycklar. Mer information.
  • Boende i flerbostadshusen: Tre (3) nyckelbrickor "taggar" till entrédörr, samt entré till hus med grovtvättstuga.
  • Boende i radhusen: Tre (3) nyckelbrickor "taggar" till entrédörr i flerbostadshuset med radhusets källarförråd, samt entré till hus med grovtvättstuga.
  • En (1) tvättbokningsmarkör med två (2) tillhörande nycklar.

Gällande stadgar

Senaste stadgar för föreningen samt tillhörande information återfinns på sidan Stadgar.

Senaste årsredovisningen

Pga ökade risker kopplade till informationssäkerhet på Internet har föreningen valt att inte lägga ut årsredovisningar på föreningens hemsida.

För att få tillgång till senaste årsredovisningen för Brf Gitarren vänligen kontakta A.R.C Fastighetspartner AB. Se Ekonomi på sidan Kontakta oss.

Föreningens mötesschema för året

Styrelsen har normalt möte en gång per månad med uppehåll för juli månad. Därutöver anordnas ett par medlemssammankomster per år. Årsstämma avhålles normalt i slutet av våren (maj månad).

Ärenden som kräver styrelsebeslut skickas till föreningens Bovärd för att tas upp på nästkommande styrelsemöte.


Kontakt med föreningen

Vem i föreningen kan vi kontakta vid frågor?

För att skapa en tydlig och enhetlig kommunikation har styrelsen valt att använda föreningens Bovärd som kontaktperson gentemot styrelsen. Mer information.


Medlemskap

Hur ansöka om medlemskap i föreningen?

Medlemsansökan skickas till föreningens förvaltningsbolag. Se sidan Boendeinformation för postadress.


Överlåtelse

Syn/tillsyn i samband med försäljning?

Föreningen har en rutin som kallas Statuskontroll vid avflyttning. Kontrollen genomförs av föreningens förvaltningsbolag och det är säljarens ansvar att boka ett möte med Förvaltare i samband med flytt.

Energideklarationer

För rader med mer än en adress finns energideklarationer för de angivna adresserna i samma dokument.

Ägande

Godkänner ni delat ägande mellan t.ex. barn och föräldrar?

Nej. Föreningen godkänner inte delat ägande där den ena parten inte bor i bostaden.

Godkänner ni att föräldrar står som ensam ägare men att barnen bor i bostaden?

Nej. Föreningen godkänner inte ägare som inte bor på den aktuella adressen.


Parkering

Hur ansöka om P-plats?

För att ställa dig i kö till garage och/eller parkeringsplats, kontakta A.R.C Fastighetspartner AB. Se kontakta A.R.C Fastighetspartner AB. Se Ekonomi på sidan Kontakta oss.


Kostnader

Planerade ökningar av månadsavgift?

Styrelsen arbetar kontinuerligt med ekonomisk planering och uppföljning för att kunna möjliggöra attraktiva månadsavgifter. Detta utan att ge avkall på nödvändiga investeringar som skulle riskera att föreningens tillgångar förlorar i värde.

Styrelsen arbetar med en tioårig underhållsplan som ett led i att ha kontroll över föreningens kostnader på både kort och lång sikt. I arbetet ingår att fortlöpande undersöka nya möjligheter till kostnadsreduceringar; detta för att kunna hålla eventuella avgiftsökningar så låga som möjligt.

Planerade renoveringar och reparationer och hur de förväntas påverka avgifterna?

Föreningen arbetar med en tioårig underhållsplan som revideras kontinuerligt. Underhållsplanen är avsedd att innehålla allt planerat underhåll.

Finansiering av det planerade underhållet hanteras genom årliga avsättningar till föreningens underhållsfond. Fonden skall täcka underhållsbehovet på både kort och lång sikt.

Storleken på avsättning till underhållsfonden beslutas vid föreningens årsstämma.

Utförda större renoveringar?

Föreningen utförde under 2014-15 en renovering av delar av Brf Gitarrens fasader.

Vem bekostar utbyte av t.ex. skadat fönster?

Vad som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen ansvarar för finns beskrivet under sektionen Vem ansvarar för underhållet av bostaden?.

Under samma sektion finns även dokumentet Boendeansvar – vem ansvarar för underhållet av bostaden? som ger en detaljerad beskrivning av föreningens tolkning av bostadsrättshavarens respektive bostadsrättsföreningens underhållsskyldighet enligt § 30 alt § 31 i Brf Gitarrens stadgar.

Tar föreningen ut en pantsättningsavgift vid ägarbyte?

Vid pantsättning av en bostadsrätt tar föreningen ut en pantsättningsavgift som skall betalas av bostadsrättshavaren (pantsättaren) och uppgår till ett belopp motsvarande en (1) procent av gällande prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten när föreningen underrättas om pantsättningen.

Notera att en pantsättningsavgift tas ut vid varje pantsättningstillfälle och är inte kopplat till ägarbytet i sig.

Tar föreningen ut en överlåtelseavgift vid ägarbyte?

Vid övergång av bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift som skall betalas av den överlåtande bostadsrättshavaren, dvs. säljaren, och uppgår till ett belopp motsvarande två och en halv (2,5) procent av gällande prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för överlåtelsen.


Bredband

Hastighet på Bredband?

Hastighet på Internetuppkoppling samt annan relaterad information finns på sidan Bredband.


Kabel-TV

Vad har föreningen för Kabel-TV leverantör?

Information om föreningens Kabel-TV finns på sidan Om föreningen.


Ombyggnationer

Är det tillåtet att måla ytterdörren i annan färg?

Nej, föreningen tillåter inte att ytterdörren målas i en avvikande färg.

Vid större ändringar i bostad måste tillstånd begäras av styrelsen i förväg. Se denna punkt.

Får icke-bärande väggar lov att rivas?

Vid större ändringar i bostad måste tillstånd begäras av styrelsen i förväg.Se denna punkt.

Väsentliga ändringar i bostad

Vid större ändringar i bostad, samt vid ändring av tomtgräns, måste tillstånd begäras av styrelsen i förväg.

Till väsentliga ändringar av bostaden räknas t.ex. rivning av vägg, resande av ny vägg (kan påverka ventilationen i bostaden), uppsättning av markis, inglasning av balkong, ändring av golvbrunns placering. Tänk på att vissa ändringar dessutom kräver bygglov.

Se Renovering och installationer för mer information.